Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.csgbeautyshop.nl.

CSG Beautyshop, onderdeel van City Spa Goes en hierna te noemen CSG Beautyshop, verleent u toegang tot www.csgbeautyshop.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

CSG Beautyshop behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

CSG Beautyshop spant zich in om de inhoud van www.csgbeautyshop.nl zo vaak als mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Hoewel CSG Beautyshop zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van www.csgbeautyshop.nl en daarbij gebruik maakt van bronnen die CSG Beautyshop als betrouwbaar achten, kan CSG Beautyshop niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Deze materialen kunnen op elk moment zonder voorafgaande mededeling van CSG Beautyshop wijzigen.

Voor prijzen en andere informatie over producten op www.csgbeautyshop.nl geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomsten claimen met CSG Beautyshop.

CSG Beautyshop wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op deze website wordt gelinkt naar websites van derden. Dit betekend niet dat de op of via deze websites van derden aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. De informatie op deze website is door ons niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze informatie.

Copyright

De website van CSG Beautyshop bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van City Spa Goes en/of derden die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Het is niet toegestaan informatie op deze website te verveelvoudigen, te downloaden of beschikbaar te stellen op een ander netwerk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van City Spa Goes/CSG Beautyshop en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht ( zoals citaatrecht), tenzij specifiek anders is aangegeven.

CSG Beautyshop behoudt zicht het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzingen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Klachten

Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt aan ons. Op deze manier kunnen wij, indien nodig, op zoek naar een passende oplossing en kunnen wij de service aan u en onze andere klanten verbeteren.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.